Created with Sketch.

Minden szemre vigyázunk

augusztus 2 2018

A Nufarm felszívódó hatású csávázószerei a választás szabadságát kínálják.

A vetômaggal terjedô és a csírafertôzô kórokozók ellen a leghatékonyabb és leg gazdaságosabb eszköz a csávázás. A mai csávázószerek minden tekintetben meg felelnek a legmagasabb szintû igé nyek nek, mivel szerformájukból adódóan egyenletes eloszlást, jó tapadóképességet (azaz mini mális leporlást) biztosítanak a magon. Nem csökkentik a csírázóképességet, és a kezelt mag tárolhatóságát sem rontják. Sôt, ép pen ellenkezôleg.

A csávázással már a vetés pillanatától védjük a vetômagot és a belôle kifejlôdô növényt. A kezelt nö vények gyors és za vartalan kezdeti fejlôdése ki egyen – lítettebb állományt és a terméspotenciál jobb kihasz nálását eredményezi.

A jó csávázási minôség szempontjából nagyon fontos a csávázásra szánt vetômag minôsége. A vetômagnak – mind fajta, mind minôség tekintetében – jól tisztítottnak és egységesnek kell lennie, továbbá garantáltan magas csírázóképességgel, csírázási eréllyel kell rendelkeznie. A csávázás mi nôségét hátrányosan be fo lyásolja a vetômag porral, rögdarabokkal, növényi ma rad – vá nyokkal és tört szemekkel való szen y – nye zett sége.

Kitûnô minôségû csávázás csak korszerû, üzem biztos gépekkel és azok szakszerû kezelésével érhetô el. A csávázott vetômagot elkülönítve és feltûnô módon megjelölve kell tárolni! A csávázott vetômagot tilos emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra felhasz nálni! A vadállomány védelme érdekében tilos a csá vázott vetômagot vetés után a talaj felszínén hagy ni!

A csávázott vetômag kizárólag vetésre használható fel!